Má význam Svazek zachovat?

Zcela jistě ANO. Jeho existence a základní princip solidarity „bohatšího“ s „chudším“ kromě jiného umožňuje desítkám tisíc obyvatel okresu Blansko platit za vodné a stočné sociálně přijatelné částky, bez ohledu na to, kolik v jejich obcích stojí skutečně vodu „vyrobit“. Ve většině obcí Svazku je struktura nákladů a výnosů ve vodném, příp. stočném tak nevýhodná, že cena vodného a stočného by v případě neexistence Svazku a nezadotování ceny z vlastních obecních rozpočtů výrazně převyšovala současnou cenu svazkovou.

Je třeba také zmínit skutečnost, že Svazek ze svého rozpočtu hradí za obce mnoho ze zákona povinných výdajů, jako jsou náklady na nové vodoměry, odbočení u rekonstruovaných vodovodních a kanalizačních přípojek, náklady na zpracování a evidenci Majetkové a provozní evidence, zpracování a aktualizaci Plánu financování obnovy majetku, zpracování a evidenci Analytických podkladů, atd., atd. Významně také Svazek finančně pomáhá svým členským obcím tím, že jako plátce DPH jim „dovede ušetřit“ tuto nemalou částku z pořizovacích nákladů na díla vodohospodářského charakteru.

Za nemalý komfort lze určitě považovat skutečnost, že starostové členských obcí ve Svazku, hlavně ti neuvolnění z menších obcí, kteří nemají časový prostor ani příslušné obecní odbory, se nemusí věnovat studiu příslušné složité a rozsáhlé legislativy, ale že veškeré povinnosti z ní vyplývající zajistí pro všechny obce právě Svazek. Všichni členové Svazku se mohou spolehnout na Svazek v tom smyslu, že doslova za každou cenu zajistí, aby voda byla odběratelům dodávána nepřetržitě a v požadované kvalitě a stejně tak odpadní vody budou odváděny a čištěny řádně dle zákona.

Je mnoho případů v historii Svazku, kdy hrozilo, že tyto služby byly z různých důvodů (majetkových, přírodních katastrof, výskytu nepovolených látek, atd.) ohroženy a byl to právě Svazek, kdo finančně zajistil nápravu, protože mnohá obec by toho z finančního hlediska nebyla schopna. Umožňuje také postavit důležité a nezbytné, ale finančně velmi nákladné vodohospodářské stavby, které zajistí na desítky let bezproblémové zásobování pitnou vodou či výrazné zlepšení životního prostředí v obcích, které samy by takový projekt buď nikdy financovat nemohly a když ano, tak za podmínky zadlužení obce na dlouhá léta s nemožností po tuto dobu investovat prakticky do čehokoliv. A v neposlední řadě je Svazek svojí velikostí, majetkovou a vlastnickou strukturou důvěryhodným partnerem při získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie, Státního fondu životního prostředí nebo při čerpání úvěrů u bankovních institucí, na základě čehož dosahuje u těchto institucí výhodnějších podmínek než jednotlivé samostatné obce.

  • Má význam Svazek zachovat?


Sdílet článek