Představení Svazku

Účelem svazku je zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod obcí sdružených ve svazku a rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV.

Dobrovolný svazek zahrnuje v současné době 76 členských obcí.

Svazek má ve správě 725,238 km vodovodních sítí a 276,492 km kanalizací, 14 čističek odpadních vod, pět úpraven vod a 3 odkyselovací stanice. Pokud jde o vodní zdroje, máme 199 jímacích objektů na 84 vodních zdrojích o celkové minimální vydatnosti 366 l/s, a také 133 vodojemů o celkovém objemu 30 363 m3.

Hodnota majetku Svazku (stav k 31. 12. 2015)

Hodnota v Kč
Stavby 3 647 933 380,00
Movité věci 310 376 103,00
Pozemky 8 617 110,00
Finanční majetek dlouhodobý 21 592 905,00

Předměty činnosti

Předmětem činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá zejména v:

 • ochraně životního prostředí
 • zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejících zařízení v obcích sdružených ve Svazku, a to v rozsahu, který definuje § 50 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
 • zajištění kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů
 • stanovování výše vodného a stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv s provozovatelem ve smyslu možnosti pozitivní právní úpravy
 • nájmu a pronájmu majetku souvisejícího s hlavní činností Svazku

Předmětem činnosti Svazku je také hospodářská činnost, která spočívá v:

 • zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl
 • hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti vodního hospodářství
 • nájmu a pronájmu majetku, souvisejícího s hospodářskou činností Svazku
 • investorské a inženýrské činnosti v rámci zákonných omezení
 • zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady Svazku
 • ostatní činnosti v mezích právních předpisů, např. obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost.

Svazek se podílí na řešení kvality vody (např. v ochranných pásmech) v obcích i zařízeních mimo Svazek.