Orgány svazku

Orgány Svazku jsou:

  • valná hromada
  • předsednictvo
  • kontrolní a revizní komise

Valná Hromada

Valná hromada je složená ze zástupců členských obcí Svazku, které najdete zde.

Zástupcem je stálá osoba pověřená usnesením zastupitelstva obce (obvykle je pověřen zastupováním starosta členské obce).

Předsednictvo

Seznam členů předsednictva včetně, kontaktních údajů najdete zde.

Kontrolní a revizní komise (KRK)

Seznam členů kontrolní a revizní komise včetně kontaktních údajů najdete zde.