Okrouhlá, Benešov - napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov

V rámci stavby byly realiovány tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 Výtlačný řad Okrouhlá
SO 02 Čerpací stanice Vratíkov
SO 03 Podchod komunikace bezvýkopovou technologií
SO 04 Opravy zpevněných komunikací
SO 05 Venkovní kabelové rozvody

PS 01 Čerpací stanice Vratíkov - trubní vystrojení
PS 02 Elektrotechnická část
PS 03 Radiový přenos a dispečink
PS 04 Vodojem Hrádkov II – trubní vystrojení

VDJ Hrádkov II
Nejprve bude nutné osadit novou čerpací stanici do armaturního prostoru VDJ Hrádkov II. Tato bude po
dobu výstavby ČS Vratíkov a odstavení VDJ Vratíkov sloužit pro zásobení obce Vratíkov pitnou vodou
přímo do spotřebiště. V normálním provozu bude ČS sloužit k plnění VDJ Vratíkov.
Čerpací stanice Vratíkov
Jakmile bude zprovozněna čerpací stanice ve VDJ Hrádkov II, bude v areálu VDJ Vratíkov proveden
provizorní propoj přívodného potrubí do VDJ Vratíkov a odběrného potrubí do obce Vratíkov. Na propoji
bude osazen vzdušník. Čerpací stanice ve VDJ Hrádkov II bude přepnuta do režimu ATS. Poté může být
VDJ Vratíkov odstaven z provozu a mohou probíhat stavební práce v areálu VDJ Vratíkov.
Výtlačný řad Okrouhlá
Bude napojen v suterénu ČS Vratíkov na výtlak čerpací stanice. Podchody pod krajskou komunikací
budou provedeny bezvýkopově do připravených chrániček
V armaturní komoře VDJ Okrouhlá bude provedeno nové potrubí přítoku, na které bude výtlačný řad
napojen.

Dodavatel: VHS Brno, a.s.

Realizace: 5-11/2016

Investiční náklady: 10 249 153,-Kč

  • Okrouhlá, Benešov - napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov
  • Okrouhlá, Benešov - napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov
  • Okrouhlá, Benešov - napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov
  • Okrouhlá, Benešov - napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov
  • Okrouhlá, Benešov - napojení místních vodovodů na VDJ Hrádkov